PCCsIT in Mumbai

LIST OF PCCsIT MUMBAI FROM 1921-2024

SI.No Name of the Officer Tenure
1 SHRI L.W. HARTLEY 1921-1927
2 SHRI J.B. VACHHA 1927-1939
3 SHRI A.C. TURNER 1939-1940
4 SHRI T.A. MURPHY 1940-1941
5 SHRI K.R.K. MENON 1941-1941
6 SHRI J.B. SHEARER 1941-1945
7 SHRI R. VARADACHARI 1945-1947
8 SHRI A.K. ROY 1947-1948
9 SHRI V.V. CHARI 1948-1953
10 SHRI SHAMBHU DAYAL 1953-1953
11 SHRI K.S. SUNDERA RAJAN 1953-1956
12 SHRI N.D. MEHROTRA 1956-1959
13 SHRI S.A.L. NARAYANA RAW 1959-1963
14 SHRI R.N. JAIN 1963-1964
15 SHRI R.N. MUTTOO 1964-1965
16 SHRI M.B. PALEKAR 1965-1969
17 SHRI C.C. GANAPATHY 1969-1970
18 SHRI O.V. KURUVILLA 1970-1976
19 SHRI V. RAMASWAMI IYER 1976-1977
20 SHRI T.Y.C. RAO 1977-1977
21 SHRI S.T. TIRUMALACHARI 1977-1978
22 SHRI V.D. SONDE 1978-1979
23 SHRI M.L. D’SOUZA 1979-1981
24 SHRI K.K. SEN 1981-1983
25 SHRI G.A. JAMES 1983-1984
26 SHRI S.R. JHA 1984-1984
27 SHRI M.A. TEIGG 1984-1986
28 SHRI D.N. PATHAK 1986-1986
29 SHRI T.S. KASTURI 1986-1987
30 SHRI V.K. SHRIVASTAVA 1987-1988
31 SHRI A.S. THIND 1988-1988
32 SHRI S.M. DESHMUKH 1988-1990
33 SHRI S.B. POTNIS 1990-1991
34 SHRI O. P. SHARMA 1991-1993
35 SHRI H. VENKATRAMAN 1993-1993
36 SHRI N.K. NAYAK 1993-1994
37 SHRI G.S. SIDHU 1994-1996
38 SHRI N.S. JAIN 1996-1997
39 SHRI V.M. MUTHURMALINGAM 1997-1998
40 SHRI B. MISHRA 1998-2000
41 SHRI K.V.M. PAI 2000-2001
42 SHRI PRADIP SAXENA 2001-2002
43 SHRI PADMAKAR MISRA 2002-2004
44 SHRI G. ANANTHRAMAN 2004-2004
45 SMT URVASHI SAXENA 2004-2005
46 SHRI H. TULSYANI 2005-2006
47 SMT INDIRA BHARGAVA 2006-2006
48 SHRI K. VENKATARAMANI 2006-2007
49 SHRI N.B. SINGH 2007-2007
50 SMT MALA RAMAKRISHNAN 2007-2008
51 SHRI P.C. CHHOTARAY 2008-2009
52 SHRI DEBABRATA DAS 2009-2009
53 SHRI R.K. SINGH 2009-2010
54 SHRI P.P. SHRIVASTAVA 2010-2011
55 SHRI N.P. SINGH 2012-2012
56 SHRI T.K. SHAH 2012-2014
57 SHRI P.C. SRIVASTAVA 2014-2014
58 SHRI KIRAN OBEROI VASUDEV 2014-2014
59 SHRI RAMESH C. MISHRA 2014-2015
60 SHRI D.S. SAKSENA 2015-2016
61 SHRI S.K. ANAND 2016-2016
62 SHRI B.D. VISHNOI 2017-2017
63 SMT PAWAN PARMAR SINGH 2017-2017
64 SHRI P.C. MODY 2017-2018
65 SHRI A.A. SHANKER 2018-2019
66 SHRI SATISH K. GUPTA 2019-2020
67 SHRI PATANJALI 2020-2021
68 SMT SUBASHREE ANANTKRISHNAN 2021-2021
69 SMT GEETHA RAVICHANDRAN 2022-2023
70 SHRI SANJAY KUMAR 2023-2024
71 SHRI YESHWANT U. CHAVAN 2024-